Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

De sale and leaseback van vastgoed kan een grote bijdrage aan uw bedrijfsvoering leveren. Vastgoed sale and leaseback vraagt een serieuze afweging waarbij u uw bedrijfsbelangen voorop zet. Zoekt u naar een mogelijkheid om uw bedrijfsresultaat te verbeteren dan kan sale and leaseback van uw bedrijfspand een interessante optie zijn.

Sale and leaseback vastgoed.
Sale and leaseback vastgoed.

Hypotheek of vastgoed sale and leaseback?

Vastgoed sale and leaseback is veelal interessanter dan het afsluiten van een hypotheek. Het grote verschil is dat een hypotheek ‘slechts’ 75% van de executiewaarde financiert. Lease daarintegen financiert 100% van de marktwaarde. Sale and leaseback van vastgoed zorgt daarnaast voor een waardestijging van aandelen. Het rendement van uw onderneming neemt toe doordat het negatieve effect van de aanwezigheid van vastgoed op de balans verdwijnt.

Interessante financieringsvorm

U kunt om verschillende redenen besluiten om vastgoed sale and leaseback te overwegen. Dit kan zijn uit het oogpunt van besparen op huisvestingskosten. U verkoopt bij sale and leaseback uw eigendom om het vervolgens voor een langdurige periode terug te huren. Vastgoed sale and leaseback creëert mogelijkheden om investeringen in uw onderneming te doen en uw financiële positie te verbeteren.

Voorbereiding sale and leaseback vastgoed

Een goede voorbereiding is het halve werk. Zet uw plannen duidelijk en helder op papier. Omschrijf daarin hoe de vastgoed sale and leaseback constructie uw onderneming bevordert. Tevens kunt u voor u zelf een stappenplan maken. U kunt hierbij onder meer denken aan:

 • Zorg voor een taxatie / waardebepaling van het object.
 • Bepaal of sale and leaseback vastgoed voor uw onderneming interessant kan zijn.
 • Welke doelstelling beoogt u met de sale and leaseback (liquiditeit, financiële c.q. balanspositie).
 • Bespreek bijvoorbeeld met uw accountant uw opvattingen.
 • Kies een leasevorm die past bij uw ondernemingsdoelstelling.
 • Zorg ervoor dat u de gevolgen van een vastgoed sale and leaseback constructie juridisch laat bestuderen.
 • Bekijk welke investeringsmaatschappijen / beleggers voldoen aan uw eventuele voorwaarden.
 • Vergelijk aanbieders met elkaar en onderhandel daar waar mogelijk over de randvoorwaarden voor de overeenkomst.
 • Laat een aanbod en de bijhorende overeenkomst controleren door uw accountant en/of juridisch adviseur.

Waarom kiezen voor sale and leaseback?

De meest voorkomende redenen waarom ondernemers kiezen voor een sale and leaseback vastgoed constructie:

 • Vastgoed te gelde maken waarmee zowel de balans- als liquiditeitspositie verbeterd.
 • De mogelijkheid om investeringen in de onderneming te doen.
 • Het voorkomen van een krediet bij banken of kredietverstrekkers.
 • Het bespoedigen van de verkoop van uw onderneming.
 • Als pensioenvoorziening voor u, als ondernemer.
 • Het direct terughuren van het pand leidt in de meeste gevallen tot een hogere verkoopopbrengst.

Overdragen van risico’s, kosten en verantwoordelijkheden

Door het verkopen van vastgoed en het middels een sale and leaseback constructie te gaan huren blijft u in uw bedrijfspand zitten. Bijkomend voordeel is wel dat u niet langer verantwoordelijk bent voor de risico’s en kosten op het gebied van het onderhoud. Deze kosten draagt u over aan de leasemaatschappij. De extra liquiditeit die dit oplevert kunt u aanwenden voor de aflossing van eventuele schulden maar ook de inkoop van uw eigen aandelen is een optie.

Tegelijkertijd neemt de inspraak met betrekking tot de uitstraling van het bedrijfspand af. U kunt hierover met de financieringsmaatschappij afspraken maken. Uw onderneming is gewend aan een bepaald imago wat u ook na de verkoop van het bedrijfspand wilt handhaven. Het is ook mogelijk om via Investment Builders vastgoed te verkopen of vastgoed te kopen.

Voordelen sale and leaseback vastgoed

Het verkopen en direct terug huren van vastgoed kan interessante voordelen opleveren:

 • Het versterkt de balans van de onderneming.
 • Sale and leaseback is een 100% flexibele financiering.
 • Schulden kunnen geherstructureerd worden.
 • De kredietwaardigheid van uw onderneming verbeterd.
 • De onderneming geniet van belastingvoordelen.
 • Kapitaal wordt vrijgemaakt waarmee investeringen gerealiseerd kunnen worden.

Nadelen sale and leaseback vastgoed

Net zo goed als voordelen kan een sale and leaseback constructie nadelen met zich meebrengen:

 • Het bedrijfspand is niet langer uw eigendom.
 • De onderneming gaat maandelijks een huurverplichting aan.
 • Het verlies van inspraak met betrekking tot het onroerend goed.

Wel of geen sale and leaseback constructie

Als ondernemer is het van groot belang dat u zelf bepaald welke financieringsvorm het beste bij u past. Bankleningen en andere vormen van kredietverstrekking worden regelmatig afgewezen en nemen een negatieve plaats in op de balans. Zet alle voors en tegens van de mogelijkheden tegen elkaar af zodat u tot de best mogelijke vorm van financiering komt. Het te gelde maken van vastgoed is tegenwoordig géén uitzondering meer. Vele ondernemers zijn u reeds met succes voorgegaan en hebben dankzij een sale and leaseback constructie hun bedrijf een nieuwe impuls kunnen geven.

De sale and leaseback constructie maakt het mogelijk om in uw ‘eigen’ pand te blijven zitten. De looptijd van de lease overeenkomst is variabel. Lange looptijden zijn eerder regel dan uitzondering. Maak bij het aangaan van de overeenkomst duidelijke afspraken over wat er gebeurt aan het einde van de looptijd. Heeft u als eerste de mogelijkheid om het vastgoed terug te kopen. Kan de huurovereenkomst verlengd worden zodat uw onderneming, indien gewenst, kan blijven huren.

Voorwaarden sale and leaseback vastgoed

Houdt er rekening mee dat niet ieder pand en elke locatie aantrekkelijk zijn voor een mogelijke investeerder. De voorkeur van investeerders gaat doorgaans uit naar panden die later op eenvoudige wijze verder verhuurd kunnen worden. Het spreek voor zich dat goed onderhouden vastgoed zichzelf beter verkoopt dan panden met gebreken en achterstallig onderhoud. Goed bereikbare locaties spreken meer tot de verbeelding en hebben voor investeerders in de toekomst een hoger rendement.

Zorg voor de aanwezigheid van een onafhankelijk taxatie rapport. Potentiële beleggers en/of investeerders zullen zelf een waardepaling van het vastgoed (laten) maken, maar u komt goed beslagen ten ijs.

Sale en leaseback vastgoed FAQ – Veelgestelde vragen

Hier vindt u de meest gestelde vragen over sale en leaseback vastgoed. De vragen zijn voorzien van korte en bondige antwoorden. Staat uw vraag er niet tussen? Of wilt u meer informatie ontvangen over sale en leaseback vastgoed? Stel uw vraag via het contactformulier en u ontvangt zo spoedig een antwoord.

1. Hoe werkt sale en leaseback vastgoed?

Sale en leaseback vastgoed is een vorm van financiering, waarbij u het (bedrijfs)vastgoed dat u in bezit heeft verkoopt en terug huurt van de koper. Hiermee komt kapitaal vrij dat u kunt gebruiken om te investeren in uw onderneming.

2. Welke vormen van sale en leaseback vastgoed zijn er?

De sale en leaseback vastgoed overeenkomst heeft verschillende vormen, waarbij financial lease en operational lease het meest voor komen. Het verschil tussen financial en operational lease is dat bij een financial lease het juridische eigendom van het vastgoed wordt overgedragen aan de koper. Het economische eigendom blijft op de balans van uw onderneming. U bent gerechtigd om het vastgoed te gebruiken. In de financial lease overeenkomst is een clausule opgenomen waarin een zogenaamde koopoptie wordt bedongen. U kunt aan het einde van de overeenkomst het vastgoed voor een laag bedrag terugkopen. Bij de operational lease variant worden het juridische én economische eigendomsrecht overgedragen aan de investeerder. Het is mogelijk om een afkoopsom in de overeenkomst op te nemen.

3. Komt mijn bedrijfsgebouw, vastgoed, in aanmerking voor sale en leaseback?

Investeerders hanteren voorwaarden /eisen waar vastgoed aan te dient voldoen om in aanmerking te komen voor een sale en leaseback. Investeerders zijn geïnteresseerd in generiek vastgoed dat op een aantrekkelijke locatie is gelegen. Naast de geschiktheid van het gebouw zelf, is ook de solvabiliteit van uw onderneming voor een potentiële investeerder van groot belang. U gaat immers voor langere tijd huurverplichtingen aan. De investeerder wil weten of u aan de betalingsverplichting kunt voldoen.

4. Wat is het verschil tussen een leaseovereenkomst en een huurovereenkomst?

Bij sale en leaseback kan de leaseovereenkomst twee vormen hebben, financial en operational lease. Uiteraard bent u bij beide lease vormen maandelijkse leasebedragen verschuldigd. De financial lease komt het meeste overeen met ‘huurkoop’. Over het algemeen zijn dan ook de bepalingen uit de “Tijdelijke wet huurkoop onroerende zaken” van toepassing. Na het verstrijken van de leaseperiode heeft u recht om het vastgoed voor een gering bedrag terug te kopen. De operational lease kan het beste vergeleken worden met een huurovereenkomst.

5. Welke voordelen heeft sale en leaseback vastgoed?

Sale en leaseback zet stenen om in kapitaal. Het vrijgekomen kapitaal kan gebruikt worden om te investeren en uw onderneming te laten groeien. Eventuele hypotheek verplichtingen staan niet langer op de bedrijfsbalans. De liquiditeitspositie van uw onderneming verbetert. Uw onderneming verhuisd niet naar een ander bedrijfsadres en de bedrijfsactiviteiten worden in de vertrouwde omgeving voortgezet. Eventuele onderhoudskosten, reparatiekosten en verbouwingskosten zijn voor rekening van de investeerder.

6. Welke nadelen heeft sale en leaseback vastgoed?

De verkoop van het ‘familiezilver’ is een emotionele gebeurtenis die u vooraf aan uw medewerkers toe dient te lichten. Ga grondig te werk en neem de tijd om een investeerder te zoeken die past bij uw onderneming. Sommige leasemaatschappijen blijken achteraf weinig relevante kennis in huis te hebben over de branche waarin uw onderneming actief is. Dit kan communicatieproblemen en hoge risicopremies tot gevolg hebben. Wees ervan overtuigd dat de bepalingen in de leaseovereenkomst een clausule bevatten over de mogelijkheden bij het naderen van de einddatum. Hiermee voorkomt u onaangename verrassingen en teleurstellingen.

7. Hoelang is de looptijd van sale en leaseback vastgoed?

Bij het verkopen van uw vastgoed gaat u een leaseovereenkomst voor langere termijn aan. De gemiddelde looptijd ligt tussen de 20 en 25 jaar. De exacte looptijd kunt u in overleg met de investeerder vastleggen.

8. Kan de overeenkomst tussentijds opgezegd worden?

Sale en leaseback geeft u de mogelijkheid om te onderhandelen met een geïnteresseerde koper. Tussentijdse ontbinding kan een bepaling zijn waarvan u vindt dat deze in de overeenkomst opgenomen moet worden. De investeerder kan hier eventueel een boetebedrag voor versneld aflossen tegenover zetten. Hoe een leaseovereenkomst tussentijds opgezegd kan worden, staat vermeld in de voorwaarden van de overeenkomst. Daarnaast kan een leaseovereenkomst door de investeerder ontbonden worden als u niet langer aan de overeengekomen betalingsverplichtingen kunt voldoen.

9. Waar moet ik opletten bij sale en leaseback vastgoed?

Ga niet over een nacht ijs. Praat met verschillende geïnteresseerde investeerders. Onderhandel over de voorwaarden en bepalingen die passen bij uw onderneming en de verwachtingen die u heeft. Vaak heeft een investeerder met verstand van zaken in uw bedrijfstak een positieve inbreng in het geheel. Uw onderneming groeit volgens uw verwachting en een investeerder zal deze ontwikkelingen met interesse volgen. Maak goede afspraken over de mogelijkheden die u heeft aan het einde van de looptijd. Heeft u het eerste kooprecht? Wat is het bedrag waarvoor u het vastgoed dan terug kunt kopen?

10. Wordt er bij sale en lease back gebruik gemaakt van een standaard lease-of huurovereenkomst?

Doorgaans geven investeerders de voorkeur aan een leaseovereenkomst waarbij zowel het onderhoud als de overige exploitatiekosten van het betreffende vastgoed voor uw rekening en risico komen. Dit in tegenstelling tot een standaard huurovereenkomst waarbij het structureel onderhoud voor rekening van de verhuurder is. Een investeerder kan daarom vragen om een onderhoudsplan. In de overeenkomst kan een koopoptie, tegen geringe kostprijs, worden opgenomen. Dit is in een standaard huurovereenkomst eveneens niet gebruikelijk.

11. Wat moet ik nog meer weten over sale en leaseback vastgoed?

Sale en leaseback is een vorm van financieren waarbij uw bezit omgezet wordt in een geldinjectie. Zeker als u niets voelt voor een banklening en/of een bedrijfskrediet kan sale en leaseback een interessante manier zijn om toch de gewenste investeringen te kunnen doen. Doe voldoende onderzoek naar de impact die een sale en leaseback constructie heeft voor uw onderneming. Naast kansen en voordelen heeft een sale en leaseback ook nadelen. Laat u tijdens de procedure bij staan door ervaringsdeskundigen. ICH beschikt over een uitgebreid netwerk en gaat samen met u op zoek naar de investeerder die bij u past.

12. Wat is een sale & leaseback regeling?

Een sale en leaseback is een regeling waarbij u het onroerend goed dat u verkoopt, van de koper terug kan leasen. De details en inhoud van de regeling, zoals leasebetalingen en de leaseperiode, worden voorafgaand aan de verkoop besproken en vastgelegd.

13. Hoe wordt sale and leaseback van vastgoed geëvalueerd?

Investeerders kopen gewoonlijk sale-leaseback eigendommen op basis van het rendement. Om het rendement op een sale and leaseback te berekenen, wat ook de kapitalisatiegraad wordt genoemd, deelt men het jaarinkomen door de prijs. De investeerder bespreekt dit met u tijdens de onderhandelingen die u voert.

14. Is een sale and leaseback belastbaar?

Huurbetalingen worden belast. De koper in een sale and leaseback overeenkomst geeft de huurbetalingen aan als gewoon inkomen, zoals ze tijdens de leaseperiode worden ontvangen. Bij een leningstransactie wordt de kredietverstrekker alleen belast over het rentegedeelte van de betaling en niet over het bedrag dat de terugbetaling van de hoofdsom vertegenwoordigt. Een fiscaal adviseur kan u alle voor- en nadelen van een sale and leasebak constructie toelichten en voorrekenen.

15. Kan ik als particulier mijn huis verkopen en terug huren?

Ja, sale and leaseback is ook mogelijk voor particuliere woningbezitters. Vaak is het een ingrijpende beslissing om uw woning te verkopen, u blijft met een sale en leaseback constructie gewoon in het huis wonen. U bent echter geen eigenaar meer, maar huurder. Huurovereenkomsten worden vrijwel altijd voor onbepaalde tijd afgesloten.

16. Wanneer is het interessant om een privé woning te verkopen en terug te huren?

Wanneer u de overwaarde op uw woning wilt verzilveren, maar niet wilt verhuizen dan kan sale en leaseback een goede oplossing zijn. U blijft in uw vertrouwde woning wonen en heeft aan de andere kant meer financiële vrijheid dan voorheen. ICH adviseert u over de mogelijkheden en de voor- en nadelen van een sale en leaseback van uw eigen woning.

17. Komt elke vorm van vastgoed voor sale and leaseback in aanmerking?

In principe kunt u zowel een bedrijfspand, een privé woning als een grondstuk via een sale and leaseback constructie verkopen en terug huren. Investeerders hebben vaak een voorkeur voor bepaalde panden en locaties. Ook de huidige staat van onderhoud van het pand is daarbij van invloed. Een sale and leaseback constructie wordt aangeboden als een investeerder de mogelijkheden van de investering ziet.

18. Kan de looptijd verlengt worden?

Ruim voor het aflopen van de overeengekomen looptijd van de sale and leaseback constructie kunt u met de investeerder afspraken maken over wat de vervolg mogelijkheden zijn. Ook wordt in de originele overeenkomst vastgelegd welke keuzes u heeft bij het aflopen van de constructie.

19. Wat gebeurt er als ik kom te overlijden voordat de overeenkomst afloopt?

De voorwaarden worden opgenomen in de sale and leaseback overeenkomst. Zo kunt u laten vastleggen dat uw nabestaanden van het pand gebruik kunnen blijven maken en dat de overeenkomst door deze wordt opgevolgd. Om onwenselijke situaties te voorkomen is goed overleg vooraf noodzakelijk.

Neem contact op voor meer informatie

U kunt, geheel vrijblijvend, contact met ons opnemen. Wij informeren u graag over de mogelijkheden die een sale and leaseback constructie voor uw onderneming betekenen. Daarnaast helpen wij u met het vinden van een investeerder voor uw onderneming. Begin vandaag nog met het plannen van de investeringen die u in uw onderneming wilt doen en vraag ons om meer informatie.

Gerelateerde onderwerpen: