Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Beleggen in vastgoed zorgsector is voor investeerders interessant. Zorg is iets wat er altijd is geweest en altijd nodig is. Investeerders in zorgvastgoed zien met name potentie en rendement in de woonzorg complexen. Met oog op de toenemende vergrijzing zijn investeringen in seniorenwoningen met zorgaanbod aantrekkelijk. De vastgoed zorgsector vraagt specifieke kennis om een investering optimaal te laten renderen.

Vastgoed zorgsector
Vastgoed zorgsector

Investering vastgoed zorgsector kent risico’s

De risico’s van beleggen in zorgvastgoed zijn de afgelopen jaren licht gestegen. Met name de huidige COVID crisis heeft nadelige invloed op de exploitatie van zorginstellingen. Woonzorg groepen voor met name ouderen zijn kwetsbaar. Bij het aanpassen van een bestaand pand zijn grote bedragen gemoeid. Zorginstellingen zelf beschikken over onvoldoende liquiditeit om die investeringen te kunnen doen. In dat geval kan een beroep worden gedaan op de eigenaar of belegger van of c.q. in een pand. Zorginstellingen hebben te maken met hogere zorgkosten. Terughoudendheid bij het innemen van vrije plaatsen in de instelling, maakt anderzijds dat de inkomsten teruglopen. Voor beleggers is dit een indirect risico wat van invloed kan zijn op de huurinkomsten en waardestijging van het pand.

Zorgvastgoed is een primaire behoefte

Zorgvastgoed is niet weg te denken uit het straatbeeld. Ondanks het feit dat de afgelopen jaren met name ziekenhuizen zijn gesloten en/of verplaatst zijn, is de vraag naar zorgvastgoed onverminderd groot. Waar iedereen de krapte op de woningmarkt lijkt te accepteren, is de vraag naar zorgvastgoed voor, bijvoorbeeld langdurige zorg moeilijk uit te leggen. Zorg voorziet in een primaire behoefte en is van alle dag. Investeringsmogelijkheden zijn er volop, al is beleggen in zorgvastgoed niet voor iedere belegger geschikt. Met name beleggers die zich focussen op de lange termijn zien de mogelijkheden van zorgvastgoed. Ook voor de zorgverlener zelf is een lange termijn relatief of overeenkomst interessant, de focus kan namelijk gelegd worden op het continueren van de zorgverlening.

Behoefte vastgoed zorgsector

De afgelopen jaren zijn grote investeringen gedaan in de woonzorgsector. Het idee achter deze wooncomplexen is dat de bewoners de huur zelf betalen. Afgenomen zorgdiensten worden door de overheid vergoed, de zogenaamde scheiding van woon en zorg. Verschillende segmenten, met name binnen de ouderenhuisvesting, kunnen worden onderscheiden:

  • Ouderenhuisvesting. Mensen willen graag zo lang mogelijk zelfstandig zijn en wonen. Seniorenhuisvesting geeft deze mogelijkheid, waarbij lichte zorgondersteuning aanwezig of beschikbaar is. Voor beleggers is deze vorm van zorgvastgoed een rendabele investering.
  • Kleinschalige, particuliere woonzorginstelling. Als er sprake is van een zwaardere zorgbehoefte bieden kleinschalige woonzorgvoorzieningen uitkomst. De complexen bestaan uit maximaal 50 zorgappartementen, waarbij exploitanten zowel lichtere als zwaardere vormen van zorg verlenen.
  • Verpleeghuizen. Nederland kent momenteel zo’n 125.000 plaatsen in verpleeghuizen. Dit betekent dat de vraag groter is dan het aanbod. Om in de toekomstige vraag te voorzien zijn dringend extra verpleeghuizen voor voortdurende zorg noodzakelijk.

Bevolkingssamenstelling en toenemende vraag naar zorgvastgoed

Beleggers en investeerders kunnen de komende jaren met vertrouwen tegemoet zien. De vooruitzichten voor vastgoed in de zorgsector zijn uitstekend. De bevolking vergrijst en de vraag naar zorgvastgoed neemt jaarlijks toe. Mensen worden steeds gezond ouder en hebben in de meeste gevallen een redelijk tot goede pensioenvoorziening. De huidige en toekomstige generaties senioren zijn veeleisender en doen de vraag naar duurzame en hoogwaardige vormen van woonzorgvastgoed stijgen. Dit is voor investeerders interessant, omdat de huurprijzen van kwalitatief hoogwaardig vastgoed hoger zijn en de waarde van een pand stijgt als het goed en regelmatig wordt onderhouden.

Handreiking vastgoedmarkt en zorgsector

Vanwege een toenemende vraag is investeren in zorgvastgoed interessant. Dat neemt niet weg dat beleggers met diverse uitdagingen geconfronteerd worden en is het zaak om uw investering te laten renderen. Bestaande woon- en zorgcomplexen zijn vaak aan modernisering toe en de investeringsbehoefte is groot. Wanneer een renovatie of verbouwing wordt overwogen, is het verstandig om gelijk over verduurzaming na te denken. Huurders hebben steeds vaker een voorkeur voor duurzame, klimaat neutrale woningen. Vastgoedinvesteerders en de zorgsector reiken elkaar in toenemende mate de hand. Deze trend heeft zich een paar geleden ingezet en zal naar verwachting ook de komende jaren een positieve ontwikkeling kennen. De kwaliteit van zorginstellingen kan uitgebreid worden, waardoor steeds beter zorg op maat kan worden geleverd. Zorginstellingen hebben zelf niet de mogelijkheden om een pand op te knappen, te verduurzamen en te exploiteren. Investeerders geven een zorginstelling de mogelijkheid om te doen waar ze goed in zijn: het leveren van uitstekende zorg.

Projectontwikkeling vastgoed zorgsector

De toenemende vraag naar hoogwaardig zorgvastgoed, heeft ook de interesse van projectontwikkelaars. Particuliere vormen van woonzorg, maar ook gemeentelijke en/of regionale zorginstellingen hebben beleggers en investeerders veel te bieden. Investeerders die zich focussen op zorgvastgoed, kunnen daar een aantrekkelijk rendement mee genereren. Naast huurinkomsten, wordt ook de waardestijging van het pand in het rendement mee berekent. Langlopende overeenkomsten geven zekerheid, terwijl het risico vaak beperkt is. De kans dat zorgvastgoed langdurig leegstaat is, zeker bij kleinschalige woon- en zorgcomplexen, vrij klein.

Rendement vastgoed in de zorg

Zorginstellingen zijn vaak gebruiker van het pand waarin men gevestigd is. Het pand kan eigendom zijn van een of meerdere beleggers c.q. investeerders. Hoe een pand wordt gebruikt staat in de huurovereenkomst vermeld. Afspraken worden eveneens gemaakt over verbouwingen, aanpassingen, verbeteringen en reparaties aan het pand. Een zorginstelling heeft een visie voor ogen om de zorg die verleend wordt optimaal te continueren en daar horen regelmatige aanpassingen bij. Modernisering van medische apparatuur, verbeteringen in de communicatie middelen en bereikbaarheid zijn hier voorbeelden van. De aanpassingen die aan het gebouw gedaan worden, zorgen dat het pand in waarde stijgt en dat is van invloed op het rendement.

Meer weten over investeren in vastgoed in de zorgsector

Spreekt investeren in zorgvastgoed u aan en wilt u meer weten over de mogelijkheden? Investment Corporation Holland geeft u informatie over investeren in vastgoed in de zorg. Onze medewerkers laten u actuele investeringsmogelijkheden zien en tonen welke rendement dit soort investeringen op kan leveren. Heeft u een woonzorgcomplex op het oog? We kunnen de omgeving en het object voor u analyseren en adviseren over de voor- en nadelen. Neem telefonisch contact met ons op of stuur een e-mail met uw verzoek. U ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie.

Vastgoed zorgsector – FAQ

1. Is zorgvastgoed interessant als belegging?

De vraag naar zorg is groot. Mensen hebben behoefte aan zorg en moderne zorgfaciliteiten. Investeren in zorgvastgoed levert een goed rendement op. Ondanks dat zijn er ook risico’s verbonden aan uw investering.

2. Zijn nieuwbouw projecten in de vastgoed zorgsector rendabel?

Projectontwikkelaars berekenen de plannen die ze hebben zorgvuldig door. Zonder rendement komt een project niet tot ontwikkeling. Met het tekort aan plaatsen in zorginstellingen zijn nieuwbouw projecten interessant. De toegankelijkheid van de zorg wordt vergroot en door gericht vastgoed te ontwikkelen zijn inkomsten uit huur zeker.

3. Zit er verschil in vastgoed in de zorgsector?

Zorgvastgoed is meer dan een ziekenhuis. Woon- en zorgcomplexen vallen hieronder, maar ook groepswoningen en kleinschalige woonzorgprojecten die door particulieren ontwikkeld worden horen tot zorgvastgoed. Elke zorginstelling heeft eigen niveau van dienstverlening. De patiënten en/of bewoners de nodige zorg geven in een moderne omgeving, is wat zorgverleners nastreven. Dit kan door vastgoed zo te ontwikkelen en in te delen dat aan de wensen van patiënten en bewoners wordt voldaan.

4. Zijn kleinschalige zorgcomplexen interessante beleggingen?

Als de exploitatierekening en eventuele jaarrekeningen er goed uitzien, zijn ook kleinere zorgcomplexen aantrekkelijk om in te investeren. Kleinschalige zorgcomplexen zijn divers. Bewoners hebben bepaalde zorg nodig, maar willen zo zelfstandig mogelijk blijven wonen. Deze combinatie is aantrekkelijk. Op verschillende plaatsen in Nederland verschijnen kleine zorgcomplexen waar bewoners zelfstandig zijn, maar zorg is altijd beschikbaar. De overheid heeft de afgelopen jaren veel zorginstellingen gesloten. Dit heeft tot wachtlijsten geleidt. Plaatsen die vrijkomen staan zelden langer dan een paar weken leeg.

5. Hoe kan ik investeren in zorgvastgoed?

Investeren kan door een bedrag aan een zorgexploitant uit te lenen, maar u kunt ook deelnemen in een vastgoedfonds. Een andere mogelijkheid is door middel van sale en leaseback. U koopt het pand van de verkoper en verhuurt het terug.

6. Wat is de gebruikelijke looptijd van een investering in zorgvastgoed?

De looptijd van een investering is afhankelijk van de financieringsvorm. Als u aandelen in een vastgoedfonds heeft gekocht, kunt u deze eenvoudig verkopen. Bij sale en leaseback staat de looptijd vermeld in de overeenkomst.

7. Is beleggen in zorgvastgoed veilig?

Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Dat is ook bij investeren in zorgvastgoed van toepassing. Aangezien de vraag naar zorgvastgoed groot is, is het niet de verwachting dat uw investering geen of nauwelijks rendement oplevert.

8. Wat is de meerwaarde van een investeerder voor een woonzorgcomplex?

Samenwerken met een investeerder stelt een zorgverlener in staat zorg te verlenen. Met het geïnvesteerde bedrag kunnen aanpassingen en/of verbeteringen aan het pand worden gedaan. Maar ook het aanschaffen van zorgapparatuur is een optie. In overleg met de investeerder blijft een pand in goede staat van onderhoud, wat zorgt voor meerwaarde.

9. Valt een seniorenwoning onder zorgvastgoed?

Woonzorgcomplexen die zich richten op senioren zijn de vervanger van het verouderde ‘bejaardenhuis’. Senioren blijven steeds langer zelfstandig, dit beleid wordt van overheidswege aangemoedigd. Dat neemt niet weg dat iemand op een bepaald moment zorg nodig heeft. In woonzorgcomplexen kunnen senioren grotendeels zelfstandig wonen, bij elkaar blijven en zorg op maat afnemen. De mate van zorg kan op elk gewenst moment aangepast worden.

10. Wat is het maatschappelijk belang van vastgoed in de zorgsector?

Een samenleving kan niet zonder zorg. Niet op korte termijn, maar zeker ook niet op lange termijn. Zorg wordt op uiteenlopende manieren gegeven. Van een streekziekenhuis tot een kliniek die zich specialiseert in het behandelen van brandwonden. Daarnaast neemt de vraag naar woonzorgcomplexen toe. Lange wachttijden hebben grote gevolgen voor families en mensen met een zorgbehoefte.

11. Kan ik samen met anderen investeren in zorgvastgoed?

Investeerders en/of beleggers kunnen gezamenlijk investeren. De vraag of een gezamenlijke investering interessant is, hangt af van de investeringsbehoefte en het soort zorginstelling dat om financiering vraagt.

12. Is het interessant om in buitenlands zorgvastgoed te beleggen?

Investeren in vastgoed, ook in de zorgsector, kan zowel in binnen- als buitenland. Het is alleen niet altijd makkelijk om buitenlands zorgvastgoed op te volgen. Beleggers en investeerders maken vaak gebruik van een vastgoedbeheerder. Met name in het buitenland is zo’n samenwerking praktisch. De vastgoedbeheerder onderhoudt contact met de huurder, maar regelt ook het onderhoud, reparaties en servicebeurten voor liften en verwarmingsinstallaties.

13. Kan ik rekenen op een waardevermeerdering?

Zorgvastgoed is net zoals ander vastgoed gevoelig voor onderhoud. Door een pand te onderhouden en verbeteringen of aanpassingen op het gebied van duurzaamheid te doen zal de waarde vermeerderen. Waardevermeerdering zit ook in de bereikbaarheid, parkeergelegenheid en dienstverlening.