Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Zoekt u informatie over vastgoed zorginstellingen? Het Nederlandse zorglandschap kenmerkt zich door de veranderingen die zich de laatste jaren in hoog tempo voordoen. Steeds vaker zijn zorginstellingen zelf verantwoordelijk voor de huisvestingskosten. Daarnaast is er de uitdaging om een groter wordende groep gezonde, zelfstandig wonende senioren tegemoet te komen met zogenaamd levensloopbestendig vastgoed. De invloed die vastgoed heeft op zorginstellingen is groot en heeft onder meer betrekking op zowel de vraag als het aanbod naar vastgoed in de zorgsector.

Vastgoed zorginstellingen
Vastgoed zorginstellingen

Veranderlijke vraag zorgvastgoed

De vraag naar zorg en zorgvastgoed is veranderlijk. Advies voorafgaand aan een investering kan gewenst zijn. Investment Corporation Holland biedt ondersteuning in een adviserende rol. Hierbij wordt samengewerkt met u als investeerder, maar ook partijen als vastgoedfondsen, gemeentes, zorginstellingen, woningcorporaties en projectontwikkelaars kunnen bij een plan van aanpak betrokken worden. Brede samenwerking maakt de realisatie van nieuw zorgvastgoed of de modernisering van bestaand vastgoed mogelijk. Om een optimaal rendement te realiseren is kennis van de zorgsector onmisbaar. Hoe ontwikkeld de zorgvraag zich in de toekomst? Welke eisen hebben vitale senioren met een lichte zorgindicatie? Wat is nodig om te voldoen aan de huidige vraag naar zorg? ICH geeft antwoord op deze en andere vragen.

Toekomstbestendig vastgoed zorginstellingen

Zorginstellingen zijn niet altijd eigenaar van het pand waarin men gevestigd is. Het pand wordt door de zorginstelling geëxploiteerd, terwijl er met de vastgoedeigenaar afspraken zijn gemaakt over aanpassingen, verbouwingen en investeringen om het pand ook in de toekomst optimaal te kunnen gebruiken. Beleggers gaan vaak uit van een financiële beraming die over meerdere jaren verspreid is. Niet alleen geeft deze planning inzicht in de financiële situatie, maar is het ook mogelijk om in te spelen op kansen en bedreigingen die zich gaandeweg voordoen. Overweegt u zorgvastgoed aan te kopen en wilt u weten wat de sterktes en zwaktes van een pand zijn? ICH werkt samen u een aantal verschillende scenario’s uit op het gebied van (her)ontwikkeling, huisvestiging en verkoop. De analyse geeft specifieke aandachtspunten aan, waardoor het mogelijk is om vlot op de bewegingen in de markt in te spelen.

Risico verhuurders en investeerders zorgvastgoed

Traditioneel gezien zijn het de Nederlandse woningcorporaties die de grootste verhuurders van zorgvastgoed zijn. Privatisering, veranderingen in het zorglandschap en een veranderde zorgvraag hebben ook de interesse van particuliere en institutionele investeerders in zorgvastgoed gewekt. Investeren in vastgoed dat verhuurd wordt aan een zorgverlener kan een gunstig rendement opleveren. Dit kan ook het geval zijn met de sale en leaseback constructie, waarin een zorginstelling het zorgvastgoed verkoopt en terug huurt, zodat u als investeerder directe huurinkomsten heeft. Met de vrijgekomen liquiditeit is een zorginstelling om de gewenste investeringen te doen en de kwaliteit van de zorg te garanderen. Investeren in zorgvastgoed kan een risico zijn op het moment dat de zorginstelling over onvoldoende financiële middelen beschikt om aan de overeengekomen huurverplichting te voldoen.

Sale en leaseback vastgoed zorginstellingen

Sale en leaseback is voor zorginstellingen met vastgoed in eigen beheer een alternatieve manier om meer liquiditeit te generen. Het vastgoed wordt verkocht aan een investeerder en tegelijkertijd terug gehuurd, zodat de zorg gecontinueerd kan worden. Het verkopen van een zorgpand in eigendom is voor een zorgverlenende instantie een ingrijpende gebeurtenis. Om onrust onder bewoners, patiënten en medewerkers te voorkomen, is het van belang dat een sale en leaseback goed voorbereidt worden. Door tijdig de medewerkers op de hoogte te brengen van een voorgenomen verkoop, blijft ophef uit en kan er duidelijk uitgelegd worden wat het doel is van de verkoop. Het feit dat de zorgverlening gecontinueerd blijft en dat met de verkoop bepaalde moderniseringen en investeringen gedaan kunnen worden, maakt dat mensen gerustgesteld zijn en met vertrouwen naar de toekomst kijken. Over de voorwaarden kan onderhandelt worden en vaak betreft het een overeenkomst voor langere tijd, waardoor een investeerder voor langere tijd op regelmatige inkomsten kan rekenen.

Mogelijkheden vastgoed sale en leaseback

De mogelijkheden om op een gunstige manier in zorgvastgoed te investeren door middel van sale en leaseback kennen een positieve ontwikkeling. Veranderingen in de manier waarop de overheid de zorg en zorginstellingen benadert, zorgen ervoor dat zorgvastgoed steeds vaker van eigenaar wisselt terwijl de gebruiker ongewijzigd blijft. De exploitatie van het gebouw wordt door de zorginstelling gedaan. Wil een zorgverlener investeringen of verbouwing uitvoeren, dan is daarvoor overleg met de investeerders noodzakelijk. De manier waarop een pand wordt onderhouden en verduurzaamd, is van directe invloed op de waarde van het vastgoed. Niet alleen grote zorginstellingen proberen met toepassing van sale en leaseback de liquiditeit te verhogen. Ook kleinere en particuliere woon- en woonzorgcomplexen worden op deze manier gefinancierd. Heeft u als investeerder interesse in zorgvastgoed? Investment Corporation Holland adviseert u graag over de beschikbare mogelijkheden.

Ontwikkelingen zorgvastgoedsector

Verschillende media besteden aandacht aan de ontwikkelingen in de vastgoedsector en dan met name op het gebied van zorgvastgoed. Zo leest u op Zorgvisie.nl alle ontwikkelingen die betrekking hebben op vastgoed dat in gebruik is door zorgverstrekkers en zorginstellingen. De vastgoedsector is voortdurend in beweging. Zorgvastgoed wordt dagelijks gebruikt en dient in goede staat van onderhoud te verkeren. Verouderde gebouwen en minder ontwikkelde panden, kunnen regelmatig rekenen op subsidies die verstrekt worden op onder andere duurzaamheidsvlak en klimaat neutraalheid. ICH adviseert u over de beschikbare subsidie en kan namens of samen met u een subsidie aanvraag indienen bij de betreffende gemeente en/of overheidsinstantie. Inspelen op de actualiteit van de dag kan zowel op korte als langere termijn van invloed zijn op het rendement van een vastgoedinvestering.

Adviesgesprek

Zoekt u zorgvastgoed om in te investeren, of wilt u als zorgverstrekker meer informatie hebben over het verkopen en terughuren van een pand? Neem contact op met de medewerkers van Investment Corporation Holland. Binnen de onderneming is meer dan 45 jaar ervaring in en met de vastgoedsector aanwezig. Onze adviseurs lichten de sale en leaseback constructie toe en geven daarbij concrete voorbeelden. Ook voor het eventueel herfinancieren of het afhandelen van een bestaand sale en leaseback contract kunt u advies inwinnen bij onze medewerkers. Investment Corporation is op werkdagen telefonisch bereikbaar. Het is ook mogelijk om een e-mail te sturen.

Vastgoed zorginstellingen – FAQ

1. Is er vraag naar investeerders door zorginstellingen?

Ja, zorginstellingen hebben behoefte aan investeerders op diverse vlakken. Niet alleen ziekenhuizen, maar ook woonzorgcomplexen en kleinschalige zorginstellingen hebben behoefte aan investeerders die meedenken en die toekomst gericht zijn.

2. Is sale en leaseback iets voor vastgoed zorginstellingen?

Sale en leaseback kan zowel bij vastgoed als bedrijfsmiddelen toegepast worden. Het gebeurt regelmatig dat deze alternatieve investeringsvorm bij zorgvastgoed de voorkeur heeft.

3. Wat is het voordeel van sale en leaseback voor een zorginstelling?

Door de verkoop van vastgoed beschikt de zorginstelling over liquide middelen om gewenste investeringen en/of uitbreiding te doen. Bijkomend voordeel is dat het pand niet verlaten wordt. Alles blijft hetzelfde alleen het pand wisselt van eigenaar. Direct na de verkoop wordt een huurovereenkomst ondertekent. De voorwaarden hiervoor zijn vooraf met beide partijen onderhandelt.

4. Welk voordeel heb ik als investeerder bij sale en leaseback?

Zorginstellingen zijn solide huurders. U heeft maandelijkse inkomsten uit de verhuur en dat levert rendement op. Door het pand te onderhouden en duurzaam te maken, vermeerdert het vastgoed in waarde.

5. Hoe vind ik een geschikte zorginstelling om in te investeren?

Beginnende beleggers hebben baat bij advies en expertise. Praat met een vastgoed expert over uw voornemen. De professionals van ICH werken in een (inter)nationaal netwerk van woningcorporaties, makelaars, zorginstellingen en kredietmaatschappijen. In overleg wordt gekeken naar mogelijk interessante investeringsmogelijkheden.

6. Kan ik zorgvastgoed verhuren?

Vastgoed dat u in eigendom heeft, kan verhuurd worden. Let bij het verhuren aan een specifieke doelgroep op dat het pand aan de vereisten voldoet. Zowel bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid zijn van belang voor het gevoel dat gebruikers en bewoners van een zorginstelling hebben.

7. Is een investering in zorgvastgoed langlopend?

Investeerders die in zorginstellingen investeren doen dit op lange termijn. Het is geen korte termijn belegging die u na een paar weken of maanden weer van de hand doet. Zorginstellingen die investeerders zoeken, geven duidelijk aan dat het een lange termijn investering is. Beleggers die snel van een investering af willen, kiezen beter voor deelname in een vastgoedfonds of het kopen van aandelen van beursgenoteerde bedrijven die vastgoed beheren. Aandelen kunnen op elk gewenst moment gekocht en verkocht worden.

8. Hoe krijg ik inzage in de achtergrond van de zorginstelling waarin ik wil investeren?

Inzage in de jaarstukken is nodig. Vraag ook om een ondernemersplan en/of een plan waarin toekomst plannen en exploitatieberekeningen zijn opgenomen. Werkt u samen met een adviseur? Deze kan namens u bij de zorginstelling de nodige documenten opvragen en vragen stellen over dat wat in de stukken is opgenomen.

9. Hoe ziet de vraag naar zorgvastgoed eruit?

Net zoals krapte op de woningmarkt, kent Nederland ook een toenemende vraag naar zorgvastgoed. Niet alleen zijn ziekenhuizen en zorgcomplexen de afgelopen jaren systematisch gesloten, ook het aantal mensen dat gerichte zorg nodig heeft is gestegen. De vraag naar gespecialiseerde en moderne vormen van woonzorg vastgoed is groot. De komende jaren zal de vraag verder toenemen. De ontwikkeling van zorgvastgoed gaat langzaam. Een investering is rendabel, al is het wel een lange termijn belegging.

10. Kan ik een vastgoed beheerder aanstellen?

Ja, een vastgoed beheerder kan namens u het zorgvastgoed op technisch en administratief vlak beheren. U heeft regelmatig contact met de beheerder, maar met de huurder en het regelen van onderhoud handelt de beheerder namens u.

11. Kan ik kiezen voor een sale en leaseback constructie bij een zorginstelling?

Als u de vraag krijgt van een zorgverlener om te investeren dan kan dat op verschillende manieren. Heeft de zorgverlener een pand in eigendom? Sale en leaseback kan zowel voor u als de zorginstelling interessant zijn. U koopt het pand en de zorginstelling huurt het tegelijkertijd terug. U heeft directe huurinkomsten, terwijl een zorgverlener kan investeren in uitbreiding van de geboden zorg.

12. Wat doe ik als de zorginstelling de huur opzegt?

In de sale en leaseback overeenkomst staan alle voorwaarden waar beide partijen mee akkoord zijn gegaan. Het opzeggen van de huur kan, maar is eveneens aan voorwaarden gebonden. Als een zorginstelling de huur ruim op tijd opzegt, heeft u tijd om een nieuwe huurder te zoeken. Het komt zelden voor dat een zorgverlener de huur van zorgvastgoed opzegt. Verhuizen is complex en valt niet altijd binnen de mogelijkheden.

13. Mag een zorginstelling verbouwen zonder overleg met investeerders?

Als u een sale en leaseback overeenkomst heeft met een zorginstelling dan bent u de eigenaar van het pand. Alle veranderingen, verbouwingen en aanpassingen moeten in principe eerst met u overlegd worden. In de overeenkomst is hier een clausule over opgenomen.