Zoekt u informatie over vastgoed zorginstellingen? Het Nederlandse zorglandschap kenmerkt zich door de veranderingen die zich de laatste jaren in hoog tempo voordoen. Steeds vaker zijn zorginstellingen zelf verantwoordelijk voor de huisvestingskosten. Daarnaast is er de uitdaging om een groter wordende groep gezonde, zelfstandig wonende senioren tegemoet te komen met zogenaamd levensloopbestendig vastgoed. De invloed die vastgoed heeft op zorginstellingen is groot en heeft onder meer betrekking op zowel de vraag als het aanbod naar vastgoed in de zorgsector.

Vastgoed zorginstellingen.

Vastgoed zorginstellingen.

Veranderlijke vraag zorgvastgoed

De vraag naar zorg en zorgvastgoed is veranderlijk. Advies voorafgaand aan een investering kan gewenst zijn. Investment Corporation Holland biedt ondersteuning in een adviserende rol. Hierbij wordt samengewerkt met u als investeerder, maar ook partijen als vastgoedfondsen, gemeentes, zorginstellingen, woningcorporaties en projectontwikkelaars kunnen bij een plan van aanpak betrokken worden. Brede samenwerking maakt de realisatie van nieuw zorgvastgoed of de modernisering van bestaand vastgoed mogelijk. Om een optimaal rendement te realiseren is kennis van de zorgsector onmisbaar. Hoe ontwikkeld de zorgvraag zich in de toekomst? Welke eisen hebben vitale senioren met een lichte zorgindicatie? Wat is nodig om te voldoen aan de huidige vraag naar zorg? ICH geeft antwoord op deze en andere vragen.

Toekomstbestendig vastgoed zorginstellingen

Zorginstellingen zijn niet altijd eigenaar van het pand waarin men gevestigd is. Het pand wordt door de zorginstelling geëxploiteerd, terwijl er met de vastgoedeigenaar afspraken zijn gemaakt over aanpassingen, verbouwingen en investeringen om het pand ook in de toekomst optimaal te kunnen gebruiken. Beleggers gaan vaak uit van een financiële beraming die over meerdere jaren verspreid is. Niet alleen geeft deze planning inzicht in de financiële situatie, maar is het ook mogelijk om in te spelen op kansen en bedreigingen die zich gaandeweg voordoen. Overweegt u zorgvastgoed aan te kopen en wilt u weten wat de sterktes en zwaktes van een pand zijn? ICH werkt samen u een aantal verschillende scenario’s uit op het gebied van (her)ontwikkeling, huisvestiging en verkoop. De analyse geeft specifieke aandachtspunten aan, waardoor het mogelijk is om vlot op de bewegingen in de markt in te spelen.

Risico verhuurders en investeerders zorgvastgoed

Traditioneel gezien zijn het de Nederlandse woningcorporaties die de grootste verhuurders van zorgvastgoed zijn. Privatisering, veranderingen in het zorglandschap en een veranderde zorgvraag hebben ook de interesse van particuliere en institutionele investeerders in zorgvastgoed gewekt. Investeren in vastgoed dat verhuurd wordt aan een zorgverlener kan een gunstig rendement opleveren. Dit kan ook het geval zijn met de sale en leaseback constructie, waarin een zorginstelling het zorgvastgoed verkoopt en terug huurt, zodat u als investeerder directe huurinkomsten heeft. Met de vrijgekomen liquiditeit is een zorginstelling om de gewenste investeringen te doen en de kwaliteit van de zorg te garanderen. Investeren in zorgvastgoed kan een risico zijn op het moment dat de zorginstelling over onvoldoende financiële middelen beschikt om aan de overeengekomen huurverplichting te voldoen.

Sale en leaseback vastgoed zorginstellingen

Sale en leaseback is voor zorginstellingen met vastgoed in eigen beheer een alternatieve manier om meer liquiditeit te generen. Het vastgoed wordt verkocht aan een investeerder en tegelijkertijd terug gehuurd, zodat de zorg gecontinueerd kan worden. Het verkopen van een zorgpand in eigendom is voor een zorgverlenende instantie een ingrijpende gebeurtenis. Om onrust onder bewoners, patiënten en medewerkers te voorkomen, is het van belang dat een sale en leaseback goed voorbereidt worden. Door tijdig de medewerkers op de hoogte te brengen van een voorgenomen verkoop, blijft ophef uit en kan er duidelijk uitgelegd worden wat het doel is van de verkoop. Het feit dat de zorgverlening gecontinueerd blijft en dat met de verkoop bepaalde moderniseringen en investeringen gedaan kunnen worden, maakt dat mensen gerustgesteld zijn en met vertrouwen naar de toekomst kijken. Over de voorwaarden kan onderhandelt worden en vaak betreft het een overeenkomst voor langere tijd, waardoor een investeerder voor langere tijd op regelmatige inkomsten kan rekenen.

Mogelijkheden vastgoed sale en leaseback

De mogelijkheden om op een gunstige manier in zorgvastgoed te investeren door middel van sale en leaseback kennen een positieve ontwikkeling. Veranderingen in de manier waarop de overheid de zorg en zorginstellingen benadert, zorgen ervoor dat zorgvastgoed steeds vaker van eigenaar wisselt terwijl de gebruiker ongewijzigd blijft. De exploitatie van het gebouw wordt door de zorginstelling gedaan. Wil een zorgverlener investeringen of verbouwing uitvoeren, dan is daarvoor overleg met de investeerders noodzakelijk. De manier waarop een pand wordt onderhouden en verduurzaamd, is van directe invloed op de waarde van het vastgoed. Niet alleen grote zorginstellingen proberen met toepassing van sale en leaseback de liquiditeit te verhogen. Ook kleinere en particuliere woon- en woonzorgcomplexen worden op deze manier gefinancierd. Heeft u als investeerder interesse in zorgvastgoed? Investment Corporation Holland adviseert u graag over de beschikbare mogelijkheden.

Ontwikkelingen zorgvastgoedsector

Verschillende media besteden aandacht aan de ontwikkelingen in de vastgoedsector en dan met name op het gebied van zorgvastgoed. Zo leest u op Zorgvisie.nl alle ontwikkelingen die betrekking hebben op vastgoed dat in gebruik is door zorgverstrekkers en zorginstellingen. De vastgoedsector is voortdurend in beweging. Zorgvastgoed wordt dagelijks gebruikt en dient in goede staat van onderhoud te verkeren. Verouderde gebouwen en minder ontwikkelde panden, kunnen regelmatig rekenen op subsidies die verstrekt worden op onder andere duurzaamheidsvlak en klimaat neutraalheid. ICH adviseert u over de beschikbare subsidie en kan namens of samen met u een subsidie aanvraag indienen bij de betreffende gemeente en/of overheidsinstantie. Inspelen op de actualiteit van de dag kan zowel op korte als langere termijn van invloed zijn op het rendement van een vastgoedinvestering.

Adviesgesprek

Zoekt u zorgvastgoed om in te investeren, of wilt u als zorgverstrekker meer informatie hebben over het verkopen en terughuren van een pand? Neem contact op met de medewerkers van Investment Corporation Holland. Binnen de onderneming is meer dan 45 jaar ervaring in en met de vastgoedsector aanwezig. Onze adviseurs lichten de sale en leaseback constructie toe en geven daarbij concrete voorbeelden. Ook voor het eventueel herfinancieren of het afhandelen van een bestaand sale en leaseback contract kunt u advies inwinnen bij onze medewerkers. Investment Corporation is op werkdagen telefonisch bereikbaar. Het is ook mogelijk om een e-mail te sturen.