Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Zoekt u informatie over ‘investeerder gezocht zorgvastgoed’? De vergrijzing van de Nederlandse bevolking neemt de komende jaren verder toe. In het jaar 2030 is ruim een kwart van de totale bevolking ouder dan 65 jaar. Vitale, hoger opgeleide senioren zijn prima in staat zelf de regie te nemen en keuzes te maken. Senioren blijven langer zelfstandig wonen en hebben pas op latere leeftijd behoefte aan een woning met de nodige voorzieningen en faciliteiten op het gebied van gezondheidszorg. Dat houdt in dat bestaande gebouwen getransformeerd moeten worden om te voldoen aan de vraag van morgen. De afgelopen jaren is het risicoprofiel van zorginstellingen gestegen en is de vraag ‘investeerder gezocht zorgvastgoed’ niet vanzelfsprekend. Oplossingen moeten toekomstbestendig zijn, terwijl de investering voldoende potentieel moet hebben om rendabel te zijn.

Investeerder gezocht zorgvastgoed
Investeerder gezocht zorgvastgoed

Groeiende zorgvastgoedsector

De afgelopen jaren was de sector van zorgvastgoed één van de snelst groeiende. De vraag naar professionele zorg neemt al jaren toe en daar komt de komende jaren geen verandering in. De vraag naar zorgvastgoed is groot en een neerwaartse trend laat volgens analyses nog een aantal jaren op zich wachten. Investeerders en beleggers die zoeken naar beleggingen met een maatschappelijke impact en een goed rendement kunnen een investering in zorgvastgoed overwegen. U kunt zowel direct investeren als beleggen in verschillende zorgfondsen. Met name investeren in een zorgfonds kent een beperkt risico en een duurzaam rendement. Zorgfondsen zijn een geschikte optie voor beleggers die duurzaamheid belangrijk vinden. Ook voor particuliere beleggers is beleggen in zorgvastgoed interessant. Grote institutionele investeerders richten zich meestal op grotere volumes, zodat kleinere objecten voor particuliere beleggers beschikbaar komen. Waarom is beleggen in zorgvastgoed interessant? Wat heeft uw zorginstelling te bieden aan een geïnteresseerde investeerder?

 • Gunstig rendement risico profiel. Het bruto aanvangsrendement is afhankelijk van de regio en het type zorgvastgoed waar in geïnvesteerd wordt. Dit ligt tussen 4% en 7% per jaar. Indirect rendement wordt gevormd als het onroerend goed in waarde stijgt. De stijging verschilt per sector. Zo is de waardering van een volledig functionerend ziekenhuis anders dan bijvoorbeeld een zorg- of aanleunwoning. Particulieren die in zorgfondsen investeren ontvangen pas extra rendement bij de verkoop van het pand.
 • Langlopende huurovereenkomsten. Investeerders en beleggers in zorgvastgoed sluiten met de verkopende partij een huurovereenkomst voor lagere termijn af. Zo zijn termijnen van 20 jaar heel gebruikelijk. Vooraf kunnen vergaande afspraken gemaakt worden over onderhoud, renovaties en investeringen in een pand. De zorginstelling zelf is verantwoordelijk voor het verlenen van zorg aan patiënten en de kosten die dit met zich meebrengt. Vooraf worden rekenvoorbeelden gemaakt, zodat een zorginstelling een gezonde marge heeft tussen de kosten en opbrengsten. Deze gezonde marge zorgt dat aan de verhuurverplichting richting de investeerder kan worden voldaan. Zorginstellingen zijn in de praktijk solvabele huurders en gebruikers van een pand. Vaak gaat het om grote partijen die duizenden werknemers hebben en waar dagelijks vergaande zorg wordt verleend. Een enkele keer wordt geïnvesteerd in particuliere zorginstellingen. Dit vraagt meer zekerheden en het verdient de aanbeveling om eerst uitgebreid onderzoek te verrichten naar een particuliere zorginstelling, zodat een investeerder vooraf zeker is dat een investering rendabel en verantwoord is. Zorgaanbieders komen zelden in financiële problemen en wanneer zich een onverwacht faillissement voordoet, worden de zorgactiviteiten vaak vlot door een andere zorgaanbieder overgenomen. Daarbij wordt een bestaande huurovereenkomst overgenomen. In het uiterste geval kan een investeerder anders besluiten.
 • Alternatieve gebruikersmogelijkheden. Vertrekt de huurder van het gehuurde zorgvastgoed eerder dan afgesproken? Alternatieve aanwendbaarheid kan dit risico beheersbaar maken. Een verantwoorde investering in zorgvastgoed vraagt vooraf gedegen onderzoek naar onder andere de ligging en beschikbare voorzieningen en faciliteiten. Naast zieken- en verpleeghuizen bestaat zorgvastgoed ook uit onder meer ouderenzorg, gehandicaptenzorg en revalidatie centra. Met name wanneer het vastgoed individuele woonruimtes bevat, kan eventueel snel geschakeld worden en het gebouw transformeren. Zo heeft een investeerder de mogelijkheid om individuele woonruimtes te verhuren of verkopen en blijft het risico zeer beperkt.
 • Groeimarkt. Het aanbod van zorgvastgoed in Nederland is groot, waarbij het normaal was dat zorginstellingen zelf het vastgoed in eigendom hadden. Investeren in zorgvastgoed heeft de afgelopen jaren een toevlucht genomen. Zorginstellingen richten zich tegenwoordig meer op de zorgverlening en verkopen het onderliggende vastgoed om de gewenste vernieuwingen en investeringen in de zorg te kunnen realiseren. Met de toenemende vergrijzing neemt de behoefte naar geschikte en passende zorg nog altijd toe. Mensen wonen langer zelfstandig en hebben pas op latere leeftijd behoefte aan een beschermende woonomgeving die onderdeel is van een zorginstelling. Dit creëert tal van interessante mogelijkheden voor particuliere en institutionele vastgoedbeleggers.
 • Minder gevoelig voor economische trends. In tegenstelling tot andere vastgoed sectoren is zorgvastgoed niet of nauwelijks gevoelig voor economische trends. Het zijn demografische ontwikkelingen die van invloed zijn op de ontwikkelingen binnen de zorgvastgoed sector. De behoefte naar aangepaste woonruimtes voor zorgbehoevenden zal naar verwachting alleen maar toenemen. Ook hier is er sprake van krapte. De vraag is vele malen groter dan het aanbod. Voor investeerders betekent dit dat zorgvastgoed een stabiele investering is met een aantrekkelijk rendement.

Investeerder gezocht zorgvastgoed rendement

Niet alleen institutionele vastgoedbeleggers tonen interesse in het investeren in zorgvastgoed. De gunstige verhouding tussen de risico’s en het rendement maakt dat er grote bedragen omgaan in het investeren in zorgvastgoed. Toegang tot beleggen in zorgvastgoed wordt ook voor particuliere beleggers steeds beter. Al dan niet door deelname in een zorgvastgoedfonds leveren investeringen jaarlijks een aantrekkelijk rendement op. Een ander facet van investeren in zorgvastgoed maakt dat u indirect bijdraagt aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Hierbij kunt u denken aan:

 • Het verbeteren van de solvabiliteit van de zorginstelling.
 • Extra inzet van personeel, waardoor meer tijd beschikbaar komt voor individuele zorgverlening.
 • Aankoop en vervanging van medische apparatuur.
 • Zorginstellingen kunnen investeren in de verbetering en optimalisatie van logistieke middelen.
 • Kwaliteitsverbetering met toepassing van gerichte investeringen.

Het aanbod courant zorgvastgoed trekt zowel binnen- als buitenlandse vastgoed investeerders. Een investeerder belegt als het ware in een werkzame onderneming en is vanaf dag één verzekerd van regelmatige huurinkomsten. In overleg met de zorginstellingen kunnen reparaties en onderhoudswerkzaamheden aan het pand worden uitgevoerd, waardoor de waarde van het vastgoed toeneemt.

Terughoudendheid investeerders zorgvastgoed

Ondanks dat beleggen in vastgoed veilig is, nemen de risico’s toe. Dit zorgt ervoor dat beleggers en investeerders hun kansen vooraf goed inschatten en zorgvuldige afwegingen maken. Zo heeft het coronavirus impact op de exploitatie van zorginstellingen. Met name bewoners van groepswoningen en zorginstellingen zijn kwetsbaar voor het virus. Om aan de veiligheidsvoorschriften te kunnen blijven voldoen kunnen investeringen noodzakelijk zijn. Het ligt voor de hand dat een zorginstelling hiervoor een beroep doet op de investeerders en vastgoedeigenaren. Aan de andere kant heeft het virus een afname van de vraag naar zorgvastgoed doen stagneren. Dit met name voor de verhuizing van senioren naar een appartementencomplex met aanwezige zorgfaciliteiten. Zorginstellingen krijgen hierdoor te maken met hoge zorgkosten en minder inkomsten. Beleggers en investeerders kunnen hierdoor indirect geraakt worden in zowel de huuropbrengsten als waardeontwikkeling van een pand. Corona lijkt geen omslag te brengen in de sterke waardeontwikkeling van zorgvastgoed. Zorginstellingen voorzien in een primaire behoefte en zijn mede daardoor weinig gevoelig voor conjunctuur. Niet iedere belegger of investeerder is geschikt om te investeren in zorgvastgoed. Met name lange termijn beleggers zien voordelen van investeren in zorgvastgoed. Ook een zorginstelling of zorgverlener heeft baat bij een lange termijn relatie. Door een optimale samenwerking tussen investeerder en de gebruiker van het pand wordt de kwaliteit van de zorg ontwikkeld en verbeterd.

Passend zorgvastgoed en ontwikkeling op maat

Binnen- en buitenlandse investeerders hebben de afgelopen jaren met name geïnvesteerd in de zogenaamde (woon)zorgcomplexen. Dit zijn complexen waar de bewoners zelf de huurgelden betalen. De zorgdiensten die gebruikt worden, worden door de overheid vergoed. Het zogenaamde scheiden van wonen en zorg. Als er hierbij gekeken worden naar de vraag naar gepaste ouderenhuisvesting worden verschillende segmenten onderscheiden:

 • Huisvesting voor senioren. Dit betreft voornamelijk ouderen met een lichte zorgbehoefte die zo lang mogelijk zelfstandig willen wonen, maar lichte zorgondersteuning ontvangen op momenten dat dat nodig is. Beleggers en investeerders zien hun kansen in deze toenemende vraag naar aangepaste huisvesting voor senioren.
 • Kleinschalige, particuliere woonzorginstellingen. Mensen die een zwaardere zorgbehoefte hebben, hebben uiteenlopende opties. Particuliere woonzorgvoorzieningen scheiden wonen en zorg van elkaar. Het betreft vaak geclusterde appartementen in woonvoorzieningen bestaande uit 20 tot 50 zorgappartementen. De exploitant kan zware zorg verlenen, dit al dan niet in samenwerking met een overkoepelende zorgverlener.
 • Verpleeghuizen. Nederland telt momenteel zo’n 120.000 plaatsen voor mensen die een zware zorgbehoefte hebben. Ondanks dit relatief hoge aantal, is er gelijktijdig een tekort van 15.000 plaatsen. In de toekomst is minimaal verdubbeling van de huidige capaciteit nodig om in de toenemende vraag te kunnen voorzien.

De afgelopen jaren zijn er verschillende nieuwe woonzorg vormen bijgekomen. Deze kleinschalige instellingen of particuliere woongroepen zijn interessant voor investeerders in zorgvastgoed. Huurovereenkomsten worden in de regel voor langere termijn afgesloten en geven direct de zekerheid van maandelijkse opbrengsten. Dat alles maakt dat de vooruitzichten voor zorgvastgoed zeer rendabel zijn. De toenemende vergrijzing, het aantal mensen dat ouder is dan 65, neemt de komende jaren gestaag toe tot ruim 4,7 miljoen mensen in 2040. De huidige generatie senioren is vitaal, vermogend en heeft meer eisen dan voorgaande generaties. Dit heeft een stijgende vraag naar (woon)zorgvastgoed tot gevolg.

Combinatie vastgoed investeerder en zorgsector

Zorgvastgoed heeft een grote aantrekkingskracht op investeerders en dit niet alleen vanwege een toenemende vraag naar zorgvastgoed, maar ook het risico op langere termijn speelt hierin mee. Tegelijkertijd brengt zorgvastgoed ook uitdagingen voor een investeerder mee. Het komt regelmatig voor dat aangeboden zorgvastgoed verouderd is. Om aan de moderne woon- en zorgbehoeften te kunnen voldoen zijn niet zelden aanvullende investeringen noodzakelijk, waarbij duurzaamheid iets is om rekening mee te houden. Het is geen geheim dat vastgoed investeerders en de zorgsector elkaar steeds beter weten te vinden. Dit is een trend die de afgelopen jaren sterk doorontwikkeld is. De komende jaren staan zorginstellingen voor de uitdaging om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Steeds vaker ontstaat de vraag naar zorg op maat. Helaas is dit nog onvoldoende beschikbaar. Door zorgvastgoed te verkopen aan een investeerder wordt een zorgverlener in staat gesteld om de aandacht volledig op zorgverlening te focussen.

Snelle investeerder gezocht zorgvastgoed

Heeft u als zorgverlener of zorginstantie nagedacht over mogelijk manieren om toekomstige en gewenste investeringen uit te kunnen voeren? Heeft u geen of onvoldoende toegang tot een bankkrediet? Investment Corporation Holland zoekt samen met u een geschikte investeerder. U verkoopt uw pand aan de investeerder en huurt het gelijktijdig terug. Zo bent en blijft u verzekerd van een geschikt pand en beschikt u op korte termijn over voldoende financiële middelen om te investeren. De sale- en leaseback constructie is een veel gebruikte financieringsmethode voor zorgvastgoed. Het is een van de enige financieringsmogelijkheden waarbij u zelf inspraak heeft in de verkoopvoorwaarden en wat er gebeurt aan het einde van de overeenkomst. Heeft u het eerste recht om het pand voor een symbolisch bedrag terug te kopen? Kan de huurovereenkomst verlengd worden? Belangrijke zaken die de continuïteit van uw zorginstelling beïnvloeden. Investment Corporation Holland heeft ervaren medewerkers die onder meer gespecialiseerd zijn in sale- en leaseback mogelijkheden. Bovendien beschikken we over een uitgebreid netwerk van binnen- en buitenlandse vastgoed investeerders.

Adviesgesprek verkoop zorgvastgoed

Zoekt u een investeerder voor uw zorgvastgoed? Bent u benieuwd hoe uw zorgpand kunt verkopen, maar gewoon zorg kunt blijven verlenen? Investment Corporation Holland nodigt u uit voor een adviesgesprek. Dit gesprek kan plaatsvinden op locatie. Tijdens het gesprek kunt u aangeven waarom u overweegt uw pand te verkopen en wat voor soort investeerder u zoekt. Op basis van concrete voorbeelden schetsen onze medewerkers het plan in grove lijnen. Wanneer de manier van werken u aanspreekt, worden definitieve afspraken gemaakt, het pand op de juiste manier in beeld gebracht en omschreven. De verkoopbrochure wordt naar potentiële investeerders gestuurd, waarbij uw privacy als vanzelfsprekend gewaarborgd is. Als het vastgoed een investeerder aanspreekt en deze een bod uitbrengt, kunnen we samen met u de onderhandelingen starten. Deze werkwijze zorgt ervoor dat u op korte termijn uw zorgvastgoed verkoopt en de gewenste investeringen uit kunt laten voeren. Vult u het contactformulier in? Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.